Algemene voorwaarden

RP Tools Nederland B.V.

Algemeen: RP Tools is specialist in hefbruggen, de- en montageapparatuur, balanceerapparatuur, uitlijnapparatuur en overige garageapparatuur. Het bedrijf levert en installeert de bij haar aangeschafte hefbruggen en overige garageapparatuur. Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de besloten vennootschap RP Tools Nederland B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen RP Tools en derden, hierna te noemen: “koper(s)”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en vertegenwoordiging: Offertes van RP Tools zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn exclusief BTW en in Euro's. RP Tools behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen bij verandering in kostenfactoren.

Artikel 3. Levering: Levering geschiedt af magazijn van RP Tools. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering. Bij weigering of nalatigheid van de koper zullen opslagkosten en extra transportkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Levertijd: Opgegeven levertijden zijn niet bindend. Bij overschrijding moet de koper RP Tools schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming stellen.

Artikel 5. Deelleveringen: RP Tools mag verkochte zaken in gedeelten leveren en elk gedeelte afzonderlijk factureren.

Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden: Gegevens zoals modellen, afbeeldingen, maten, kleuren, etc. zijn indicatief. RP Tools behoudt intellectuele en industriële eigendomsrechten op verstrekte tekeningen, modellen, handleidingen, software, etc.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken: RP Tools mag afwijken van overeengekomen specificaties als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke voorschriften of technische aanpassingen. Meerwerk wordt in rekening gebracht.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst: In bepaalde gevallen, zoals wanbetaling of faillissement van de koper, kan RP Tools de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder schadevergoeding.

Artikel 9. Garantie: RP Tools garandeert de overeenstemming en deugdelijke werking van de geleverde zaken, met uitsluiting van bepaalde verbruiksartikelen. De garantie geldt niet bij onoordeelkundige behandeling of nalatig onderhoud.

Artikel 10. Inschakeling derden: RP Tools is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid: Geleverde zaken blijven eigendom van RP Tools totdat alle verplichtingen zijn voldaan. Koper moet geleverde zaken verzekeren en is verplicht zekerheid te stellen bij niet-nakoming.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen: Klachten over gebreken moeten binnen 8 dagen na levering gemeld worden. Niet-tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.

Artikel 13. Aanbetaling: RP Tools mag een aanbetaling verlangen. Bij uitblijven van de aanbetaling kan RP Tools de levering opschorten of de overeenkomst ontbinden.

Artikel 14. Betaling: Betalingen moeten binnen de termijn vermeld op de factuur worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 15. Retentierecht: RP Tools mag zaken van de koper onder zich houden tot alle openstaande facturen en kosten zijn voldaan, tenzij de koper zekerheid biedt voor deze verplichtingen.

Artikel 16. Incassokosten: Bij verzuim zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de koper, met een minimum van € 250 of 15% van de hoofdsom.

Artikel 17. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van RP Tools is beperkt tot de nakoming van garantieverplichtingen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, behalve in geval van bewuste roekeloosheid of opzet door leidinggevenden van RP Tools.

Artikel 18. Overmacht: In geval van overmacht kan RP Tools de overeenkomst opschorten of ontbinden zonder schadevergoeding. Overmacht omvat onder andere natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, transportproblemen, en storingen.

Artikel 19. Geschilbeslechting: Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van RP Tools, tenzij RP Tools ervoor kiest de zaak aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht: Op alle offertes en overeenkomsten met RP Tools is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden: RP Tools kan wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.